Partneri

JUDr. Róbert SLAMKA

JUDr. Róbert SLAMKA

partner

JUDr. Róbert Slamka je zakladateľom advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. V advokátskej praxi sa zameriava na občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu so špecializáciou na obhajobu obvinených, obžalovaných, zastupovanie poškodených trestným činom, rodinné právo vrátane vysporiadania BSM.

Jazyky: slovenský, ruský


robert.slamka@akslamka.eu
+421 903 502 519

JUDr. Anton SLAMKA

JUDr. Anton SLAMKA

partner

JUDr. Anton Slamka je zakladateľom advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. Zameriava sa najmä na občianskoprávnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu agendu, vrátane práva nehnuteľností, pôsobí takisto v oblasti rodinného, pracovného práva a správneho práva.

Jazyky: slovenský, ruský, nemecký
anton.slamka@akslamka.eu
+421 903 502 520

JUDr. Pavol VARGAEŠTOK

JUDr. Pavol VARGAEŠTOK

partner

Je zakladateľom advokátskej kancelárie a partnerom. V praxi sa zameriava hlavne na obchodnoprávnu agendu so špecializáciou na problematiku obchodných spoločností, fúzii a akvizícii a rodinných firiem, pozemkové právo vrátane reštitúcií a poľnohospodárskeho práva a problematiku Registra partnerov verejného sektora.

Je externým právnym poradcom Slovenskejpoľnohospodárskej a potravinárskej komory a bol externým právnym poradcom na Ústavnom súde SR.

Je spoluautorom komentárov Zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktoré vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer.

Jazyky: slovenský, anglický

pavol.vargaestok@akslamka.eu
+421 908 689 521

Právnici

JUDr. Denisa SLAMKOVÁ FORGÁČOVÁ

JUDr. Denisa SLAMKOVÁ FORGAČOVÁ

koncipient

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a druhý stupeň na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré som ukončila v roku 2016 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2019 som úspešne ukončila rigorózne štúdium a získala titul JUDr. Právo ma vždy lákalo, a preto som rada, že sa môžem v tejto oblasti angažovať a obohacovať moje nadobudnuté znalosti skúsenosťami. Na prvom mieste je u mňa vždy dokonalá príprava na daný prípad, pretože za každým úspechom stojí dokonalá pripravenosť spojená s príležitosťou.

Jazyky: slovenský, anglický
denisa.forgacova@akslamka.eu
+421 902 660 143

demo

JUDr. Marek SLAMKA

koncipient

Štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2015 som úspešne vykonal štátne skúšky z obchodného, občianskeho a trestného práva, čím som získal titul Magister. V novembri toho istého roku som bol zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov a od tejto doby vykonávam činnosť advokátskeho koncipienta v Advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o. V roku 2022 som úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a bol mi udelený titul JUDr..

Počas svojej praxe som svoju činnosť zameriaval prevažne na oblasti civilného, obchodného, pozemkového a rodinného práva. Aktívne sa venujem zmluvnej agende – vypracovaniu rôznych druhov zmlúv v závislosti od požiadaviek klienta. Ako hovorí príslovie „Clara pacta, boni amici.“, podľa ktorého dobré zmluvy robia dobrých priateľov, mojou úlohou je klientom zabzpečiť kvalitné a právne perfektné zmluvy - kúpne, darovacie, zámenné, nájomné pracovné, zabezpečovacie, ako aj iné, s ohľadom na individuálne požiadavky klienta.

Svoju činnosť tiež zameriavam na občianske právo, právo obchodných spoločností, obchodné právo, sporovú agendu, ako aj iné. Mojou náplňou je poskytnúť našim klientom kvalitné právne služby podľa ich požiadaviek, k ich maximálnej spokojnosti.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký
marek.slamka@akslamka.eu
+421 904 568 492

Mgr. Andrej SLAMKA

Mgr. Andrej SLAMKA

koncipient

Štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vždy som zastával názor, že sila silného sa prejavuje v jeho odhodlaní chrániť slabších. Aj z tohoto dôvodu sa v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o. venujem pracovnému právu a ochrane spotrebiteľa, predovšetkým v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi. Svoje povolanie beriem ako poslanie a preto spravím všetko čo bude v mojich silách, aby Vám bola poskytnutá rýchla a kvalitná právna pomoc.

Jazyky: slovenský, anglický
andrej.slamka@akslamka.eu
+421 910 910 911

Mgr. Anton SLAMKA ml.

Mgr. Anton SLAMKA ml.

koncipient

Absolvoval som štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva, pričom od roku 2016 pracujem v Advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o. na pozícii Právneho asistenta. Počas tejto doby som si právo zamiloval, a každým dňom sa snažím obohacovať svoje právne vedomie vo všetkých právnych odvetviach. Mojím cieľom je zabezpečiť aby pravda vždy zvíťazila a ukázať spoločnosti, že právo je naozaj umením dobra a spravodlivosti.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký
anton.slamka@akslamka.eu
+421 904 484 264

demo

Mgr. Kristína SLAMKOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ

koncipient

Som absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som roku 2022 úspešne obhájila svoju diplomovú prácu zameranú na tému Zmluva o dielo z pohľadu obchodného práva a úspešnou štátnou skúškou mi bol udelený titul Magister.

Pre advokátska kanceláriu SLAMKA & Partners som začala pracovať roku 2016, na pozícii právnej asistentky, kedy som si aktívnou právnou praxou dopĺňala svoje prebiehajúce štúdium a od apríla r. 2022 zapísaním do zoznamu advokátskych koncipientov, vykonávam prax advokátskeho koncipienta.

Počas svojej doterajšej praxe som sa venovala prevažne obchodnému, správnemu a pracovnému právu. Aktívne sa venujem právu obchodných spoločností, od ich založenia, výkonu a zápisu zmien, až po ich likvidáciu a výmaz z Obchodného registra, ako aj zápisu a overovaniu subjektov do Registra Partnerov verejného sektora. V roku 2018 som úspešne absolvovala skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa starého Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a po účinnosti nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prijatým Nariadenia Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR) zabezpečujem služby certifikovanej zodpovednej osoby, súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Mojou prioritou je poskytovať právne služby odborne a na vysokej úrovni, no zároveň jednoducho a s ľudským prístupom.

Jazyky: slovenský, anglický

kristina.slamkova@akslamka.eu
+421 911 533 976

demo

JUDr. Richard SMITKA

koncipient

Svoje štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2019 mi bol priznaný akademický titul magister v študijnom programe právo, kedy som sa zároveň prihlásil na rigoróznu skúšku. Svojou prácou pomáham uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chránim ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi. Počas svojej doterajšej praxe som sa zameral najmä na oblasti obchodného, finančného, trestného a občianskeho práva.

Jazyky: slovenský, anglický
richard.smitka@akslamka.eu
+421 915 469 474

demo

Mgr. Klaudia SLAMKOVÁ

koncipient

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva. Počas posledného ročníka štúdia som vykonávala právnu prax v advokátskej kancelárií v Bratislave. Do zoznamu advokátskych koncipientov som bola zapísaná v marci 2019 a od toho času pracujem ako advokátska koncipientka v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o.

demo

PhDr. JUDr. Jozef Furťo, PhD.

koncipient

Je absolventom fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok z občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva a európskeho práva získal v roku 2011 magisterský titul (Mgr.), v roku 2012 absolvoval rigoróznu skúšku (JUDr.) a v roku 2017 absolvoval dizertačnú skúšku (PhD.). Paralelne popri štúdiu na fakulte práva študoval aj na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v roku 2014 absolvoval ďalšiu rigoróznu skúšku (PhDr.). Počas školy pôsobil 2 roky ako právny asistent v jednej renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave. Má bohaté skúsenosti s verejnou správou, v ktorej pôsobil necelých 10 rokov. Okrem poskytovania všeobecných právnych služieb, sa špecializuje na sociálne právo, ktoré zahŕňa sociálne a hospodárske práva osôb tak fyzických, ako aj právnických osôb.

"Mojím cieľom je byť vám nablízku a poskytovať vám pomoc pri ochrane vašich ľudských práv a slobôd, pretože len ten, kto za svoje práva a slobody bojuje, ich môže dosiahnuť.“"

Jazyky: slovenský, anglický
Pracovisko: Dončova 27, 034 01 Ružomberok
jozef.furto@akslamka.eu
+421 908 577 778

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

právnik

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012 vykonaním štátnych skúšok z obchodného, občianskeho a trestného práva. Následne som na tej istej fakulte absolvovala rigoróznu skúšku. Do zoznamu advokátskych koncipientov som bola zapísaná v septembri 2017. Venujem sa predovšetkým oblasti rodinného práva a mojím prvoradým hľadiskom, je dbať na záujem dieťaťa a eliminovať akúkoľvek záťaž v dôsledku rozvratu rodinných vzťahov.

Jazyky: slovenský, český, anglický
lenka.molova@akslamka.eu
+421 911 982 960

Administratívni pracovníci

demo

Ing. Monika SLAMKOVÁ

Spolupracujúci právnici

JUDr. Melánia BUTKOVSKÁ

JUDr. Melánia BUTKOVSKÁ

advokátka

Študovala odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2011 úspešne vykonala bakalársku skúšku, obhájila bakalársku prácu na tému Pestúnska starostlivosť a bol jej udelený titul Bc. V roku 2012 úspešne vykonala magisterské skúšky, obhájila magisterskú prácu na tému Osvojenie a bol jej udelený titul Mgr. V roku 2014 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne vykonala rigoróznu skúšku, obhájila rigoróznu prácu na tému Aktuálne formy hospodárskej trestnej činnosti a získala titul JUDr. Advokácii sa venuje od roku 2013, kedy začala vykonávať prax advokátskeho koncipienta a od roku 2019 vykonávala advokáciu samostatne ako advokátka. Zameriava sa najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti občianskeho, rodinného, dedičského, pozemkového, správneho, obchodného, spotrebiteľského práva a vlastníckych vzťahov, s dôrazom na dosiahnutie najoptimálnejšieho riešenia v záujme klienta. Venuje sa taktiež trestnému právu.

Jazyky: slovenský, anglický
melania.butkovska@akslamka.eu
+421 905 426 731

JUDr. Soňa SURMOVÁ

JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien)

spolupracujúca advokátka

Absolventka odboru právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2012) a následného postgraduálneho štúdia (LL.M.) na Právnickej fakulte (Juridicum) Universität Wien so zameraním na International and European Business Law.

V roku 2014 úspešne obhájila Rigoróznu prácu na svojej alma mater na tému Spory o doménové mená (WIPO) s dôrazom na doménové mená identické a zameniteľné s ochrannými známkami ((Článok 4 (a) (i) UDRP). Od roku 2012 ako advokátska koncipientka a od roku 2016 ako samostatná advokátka sa aktívne venuje právu duševného vlastníctva na národnej a európskej úrovni s dôrazom na malé a stredné podniky. S cieľom priblížiť tejto cieľovej skupine ochranu práv duševného vlastníctva píše aj blog ochransiznacku.sk a pravidelne publikuje v časopise vydávanom Úradom priemyselného vlastníctva SR – Duševné vlastníctvo. Poskytuje právne služby pri registrácii ochranných známok takmer vo všetkých krajinách sveta. Právne služby poskytuje plynule v anglickom a nemeckom jazyku.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký
sona.surmova@akslamka.eu
+421 905 175 636

Konzultanti

Pri poskytovaní právnych služieb kancelária úzko spolupracuje s viacerými externými konzultantmi a expertmi,ako sú napríklad:


  • Daňoví poradcovia
  • Audítori
  • Geodeti
  • Znalci, prekladatelia, tlmočníci
  • Konzultanti
  • Detektívi
  • IT odborníci
  • Notári, exekútori
  • Lekári

Neváhajte nás kontaktovať