demo
PRIDANE 11 júl, 2023

Rodinný podnik – nový pojem v právnom poriadku Slovenskej republiky

Pavol VARGAEŠTOK

Právna úprava pojmu „ Rodinný podnik  “ do slovenskej legislatívy zakomponovala novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ( https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/)  

 

Za Rodinný podnik sa v zmysle uvedenej legislatívy považuje obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, 

a)     ktorí sú podnikateľmi - Podnikateľom je:

-       osoba zapísaná v obchodnom registri,

-       osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

-       fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

b)    v ktorých, ak ide o 

1.     obchodnú spoločnosť ( , 

-       najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

-       najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo 

-       jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom obchodnej spoločnosti a súčasne je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo členom dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s touto obchodnou spoločnosťou,

2.     družstvo, 

-       najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo

-       najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania družstva spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení, 

3.     fyzickú osobu – podnikateľa, najmenej jeden člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu s touto fyzickou osobou – podnikateľom.

 

Členmi spoločnej rodiny na účely tohto zákona sú 

a)     manželia,

b)     príbuzní v priamom rade

c)     )súrodenci,

d)    osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.

 

Predpokladom existencie „ Rodinného podniku  “ je vznik kolektívneho orgánu Rady rodinného podniku.  Rada rodinného podniku je kolektívny orgán rodinného podniku, ktorého vnútornú organizáciu a fungovanie upravuje štatút rady rodinného podniku. Štatút rady rodinného podniku schvaľuje obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ. Rada rodinného podniku prerokúva najmä

a)     dlhodobé strategické smerovanie rodinného podniku,

b)    rodinnú politiku zameranú na rodinný podnik a súlad cieľov rodinného podniku a cieľov rodiny,

c)      vzťahy medzi rodinou a rodinným podnikom, práva a povinnosti členov spoločnej rodiny vo vzťahu k rodinnému podniku, potreby a požiadavky členov spoločnej rodiny

d)     podmienky prijímania členov spoločnej rodiny do rodinného podniku alebo odchodu členov spoločnej rodiny z rodinného podniku,

e)    nástupníctvo a prípravu budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku, generačnú výmenu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a odovzdanie vlastníctva alebo hlasovacích práv, 

f)      informácie týkajúce sa rodinného podniku, ktoré poskytuje členom rady rodinného podniku. 

 Rada rodinného podniku má najmenej troch členov. Väčšinu členov rady rodinného podniku tvoria členovia spoločnej rodiny. Rada rodinného podniku je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady rodinného podniku a viac ako 50 % prítomných členov rady rodinného podniku tvoria členovia spoločnej rodiny. Rada rodinného podniku prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady rodinného podniku. Každý člen rady rodinného podniku má jeden hlas. Štatút rady rodinného podniku môže určiť, kedy je potrebné na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov členov rady rodinného podniku. Rada rodinného podniku zasadá najmenej raz za kalendárny rok. Zo zasadnutia rady rodinného podniku sa vyhotovuje zápisnica, ktorú rodinný podnik na požiadanie poskytne ministerstvu práce.  Zriadením rady rodinného podniku nie je dotknutá pôsobnosť štatutárneho orgánu, dozornej rady a valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo práva a povinnosti spoločníkov, ak obchodná spoločnosť nemá orgány správy a riadenia, nie je dotknutá pôsobnosť predstavenstva, členskej schôdze a kontrolnej komisie družstva a nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa podľa osobitných predpisov.

 

Pokiaľ chce „ Rodinný podnik  “ mať za svojim obchodným menom označenie „rodinný podnik“, prípadne ak chce mať toto označenie zapísané v obchodnom registri, musí spĺňať zákonné podmienky a evidovať sa alebo registrovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne si evidovaný rodinný podnik môže podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra. V prípade registrovaného rodinného podniku je to jeho povinnosť, t. j. ten musí mať označenie „registrovaný rodinný podnik“ zapísané v obchodnom registri.

 

Za „ Evidovaný rodinný podnik  “ je možné považovať „ Rodinný podnik    ktorý bol zaradený  do evidencie rodinných podnikov a ktorý spĺňal podmienky podľa § 15a ods. 1 a podal žiadosť o evidenciu. Žiadosť o zaradenie do evidencie rodinných podnikov sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ministerstvo práce. Prílohou k žiadosti o evidenciu 

1.     sú doklady preukazujúce splnenie podmienok zákonných definičných znakov rodinného podniku

2.     je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území iného členského štátu,

3.      je štatút rady rodinného podniku, ak žiadateľ má zriadenú radu rodinného podniku podľa § 15b, 

4.     je informácia, či základný dokument žiadateľa obsahuje aj záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície, 

5.     sú doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 15a ods. 6, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že je rodinnou farmou. 

Ministerstvo práce zaradí rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov odo dňa podania úplnej žiadosti. Ministerstvo práce vyradí podnik z evidencie rodinných podnikov odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky podľa § 15a ods. Evidovaný rodinný podnik je oprávnený v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“. Evidovaný rodinný podnik môže podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra.

 

Za „ Registrovaný rodinný podnik  “ je možné považovať „ Rodinný podnik      ktorý podal žiadosť o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku. Žiadosť o registráciu sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ministerstvo práce. 

 

Prílohou k žiadosti o registráciu

a)     sú doklady preukazujúce splnenie podmienok zákonných definičných znakov rodinného podniku, to neplatí ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik a odo dňa zaradenia do evidencie rodinných podnikov nedošlo k zmene skutočností

b)    sú doklady preukazujúce vykonávanie hospodárskej činnosti,

c)     je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom

d)    je štatút rady rodinného podniku; to neplatí, ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik, ktorý predložil štatút rady rodinného podniku k žiadosti o evidenciu, a odo dňa zaradenia do evidencie rodinných podnikov nedošlo k jeho zmene,

e)    sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 15d ods. 1 písm. a), c), e) a g), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území iného členského štátu; ak iný členský štát doklad na preukázanie splnenia podmienky podľa § 15d ods. 1 písm. g) nevydáva, je možné ho nahradiť čestným vyhlásením, f) sú doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 15a ods. 6, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že je rodinnou farmou; to neplatí, ak žiadateľom je evidovaný rodinný podnik, ktorý má zapísaný údaj, že je rodinnou farmou, a odo dňa zápisu tohto údaja v evidencii rodinných podnikov nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre zápis tohto údaja

( má sídlo (ak ide o právnickú osobu) alebo miesto podnikania (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa) na území SR alebo iného členského štátu EÚ, nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu, nemá na majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii, nemal zrušený štatút registrovaného rodinného podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného rodinného podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o) 

 

V konaní o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok a posúdenia predložených dokumentov. Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku. Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 15d ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného rodinného podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Ministerstvo práce doručí registrovanému rodinnému podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku. Na základe písomnej žiadosti registrovaného rodinného podniku ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania registrovaného rodinného podniku. Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného rodinného podniku aj bez splnenia podmienky podľa § 15d ods. 1 písm. d). Registrovaný rodinný podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného rodinného podniku podľa prvej vety, je povinný zriadiť radu rodinného podniku podľa § 15b a jej existenciu preukázať ministerstvu práce do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku. Od zriadenia rady rodinného podniku podľa § 15b je registrovaný rodinný podnik povinný mať ju zriadenú počas trvania platnosti štatútu registrovaného rodinného podniku.

 

Registrovaný rodinný podnik je povinný najmenej 12 % zo zisku po zdanení použiť na posilnenie svojich vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov v súlade so záväzkom vyjadreným v základnom dokumente v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, a to najmä na 

a)     vzdelávanie členov spoločnej rodiny, 

b)    dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny, 

c)     rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,

d)    zdravotnú starostlivosť o členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku, 

sociálnu pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny. 

 

Za použitie zisku po zdanení sa tiež považuje, ak sa zisk po zdanení uplatní a) na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel jeho budúceho použitia na posilnenie vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov registrovaného rodinného podniku v súlade so záväzkom vyjadreným v základnom dokumente, pričom k ich použitiu musí dôjsť najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia; v prípade obstarania odpisovaného majetku musí dôjsť k začatiu použitia najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, alebo na krytie účtovnej straty do výšky daňovej straty, ak na krytie tejto účtovnej straty už bol použitý celý rezervný fond alebo nedeliteľný fond, celý nerozdelený zisk z minulých období a celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 2. (

Registrovaný rodinný podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať použitie finančných prostriedkov, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie použitia zisku podľa prvej vety prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný rodinný podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie. Registrovaný rodinný podnik je na účely preukázania splnenia podmienky povinný uložiť riadnu účtovnú závierku za príslušné účtovné obdobie vrátane prílohy k účtovnej závierke, ktorá obsahuje presný popis účelu použitia zisku po zdanení, do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, do registra účtovných závierok.

Registrovaný rodinný podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok a zmenu údajov do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. 

Registrovaný rodinný podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“. Označenie „registrovaný rodinný podnik“ sa zapisuje do obchodného registra. Registrovaný rodinný podnik je povinný podať návrh na zápis podľa druhej vety do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku.